Algemene Voorwaarden | The Academy for Healers

DEFINITIES

A. The Academy for Healers is onderdeel van Bezieling van Mireille – eenmanszaak van Mireille Bruin, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55244874.

B. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The Academy for Healers een overeenkomst is aangegaan.

C. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

D. Diensten: alle diensten die The Academy for Healers voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: trainingsprogramma, de online en offline coaching, lessen, cursussen en ondersteuning van particulieren en ondernemers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, healing en zichzelf (nog) beter leren kennen door middel van o.a. Groeps- en 1-op-1 sessies, werkboeken, online en offline programma’s, workshops, masterclasses, webinars en voice notes gedeeld via whatsapp.

E. Website: www.theacademyforhealers.nl.

  1. CURSUSMATERIAAL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het intellectuele eigendomsrecht op al het cursusmateriaal berust te allen tijde bij The Academy for Healers. Het is niet toegestaan om het cursusmateriaal anders te gebruiken dan voor uw eigen opleiding, noch om het te kopiëren, verkopen of af te staan aan derden. Alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot het cursusmateriaal zijn intellectuele eigendom van The Academy for Healers. Het is de deelnemer niet toegestaan om het materiaal van The Academy for Healers te reproduceren en/of openbaar te maken.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

The Academy for Healers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van de reizen naar de opleidingslocatie of op de locatie zelf. The Academy for Healers is wel aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan The Academy for Healers toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Indien The Academy for Healers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

  1. GEDRAGSCODE

De gedragscode van The Academy for Healers kent vier beginselen: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Er wordt niet gediscrimineerd op basis van leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere onderscheidende factor dan ook. Eenieder erkent ieders recht om in vrijheid keuzes te maken, zich te ontwikkelen en zijn of haar eigen levensloop te bepalen.

  1. FOTO- EN FILMMATERIAAL

Maak geen foto’s of films zonder overleg met de betrokkenen (mededeelnemers). Voor sociale media geldt: vertel uw eigen verhaal, gevoel en beleving, maar post geen schriftelijke inhoud van de geleerde informatie tijdens lezingen/workshops (intellectueel eigendom). Het taggen van The Academy for Healers is wenselijk, maar niet verplicht.

  1. BETALING

Voor aanvang van het programma dient er minimaal €333 te worden overgemaakt. Vervolgens mag het restant van de betaling in maximaal drie termijnen voldaan worden, waarbij het volledige bedrag overgemaakt dient te zijn voordat het laatste programma-weekend zich aandient.

  1. ANNULERING

Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

Bij annulering van de overeengekomen training, en als er niet binnen 2 werkdagen een andere datum wordt overeengekomen, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd, afhankelijk van het moment van annulering: Bij annulering van de overeengekomen opleiding vindt er geen restitutie plaats, wel wordt er samen gezocht naar een datum waarop jouw deelneming wel mogelijk is. Deze nieuwe datum vindt maximaal zes maanden na oorspronkelijke datum plaats. Annulering van deelname door deelnemer kan slechts schriftelijk via e-mail  info@bezielingmetmireille.nl. Restitutie vindt niet plaats.

Indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de training aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, of wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

  1. KLACHTENPROCEDURE

Indien u ontevreden bent over onze diensten, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Neem eerst contact op met Mireille Bruin voor een telefonisch overleg of het maken van een afspraak. Als het probleem na een gesprek niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een schriftelijke klacht indienen via het contactformulier of door te mailen naar info@bezielingmetmireille.nl. U kunt uw klacht indienen tot 2 weken na het ontstaan ervan. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en u ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging met de vermelding van de afhandeltermijn (max. 2 maanden).

  1. PRIVACYBELEID

The Academy for Healers respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Meer informatie over ons privacybeleid kunt u vinden op onze website.

  1. OVERMACHT

The Academy for Healers is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorspelbare gebeurtenissen die de uitvoering van de opleiding onmogelijk maken.

  1. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

The Academy for Healers behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig en duidelijk gecommuniceerd met de deelnemers.